REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem XVI. Maratonu Odrzańskiego jest „ODRZAŃSKIE KONSORCJUM”
Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: Piotr (+48) 500 028-811, Gerard(+48) 602 114 382, Piotr (+48) 604 589 483; Ania (+48) 602 534 780 mailowo: biuro@maratonodrzanski.pl lub korespondencyjnie: „Odrzańskie Konsorcjum” Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę 28 października 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok.5 minutach od strzału startera.
3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.maratonodrzanski.pl Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.maratonodrzanski.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
5. Trasa obejmuje cztery pętle – każda po 10 km i 548 m
6. Na starcie zawodnicy ustawiają się w wydzielonych strefach, wg przewidywanego czasu biegu.

III. LIMIT CZASU
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin,i 30 minut liczony od strzału startera.
2. Limit czasu po trzecim okrążeniu wynosi 4 godziny 30 minut. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w tym limicie, nie będą mogli kontynuować ostatniego czwartego okrążenia.
3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU. Zdyskwalifikowani zawodnicy nie biorą udziału w losowaniu nagród.
4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. UCZESTNICTWO
Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 27 października 2018r. ukończą 18 lat (ur. przed 28.10.2000 r.).
1. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać:
a. osobiście – na podstawie DOWODU OSOBISTEGO
b. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia (do pobrania ze strony www.maratonodrzanski.pl) oraz kserokopii dowodu osobistego uczestnika.
Adres Biura Zawodów: Al. Jana Pawła II 29 Hala Sportowa „Śródmieście” K-Koźle
Godziny pracy Biura Zawodów:
27 października 2018 r. (sobota) od 15:00 do 20:00
W dniu biegu, Biuro Zawodów będzie czynne od 06:00 do 07:30.
2. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m. in.: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, agrafki, opaskę na rękę i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją rozmiaru. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
3. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części stroju biegacza. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, oraz niniejszy regulamin.
6. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, mecie i trasie podczas trwania biegu.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są pod linkiem:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3576
oraz na stronie internetowej www.maratonodrzanski.pl
2. Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana wpłata z tytułu opłaty startowej.
3. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte w dniu 16.10.2018 r. o godz. 23:59 lub wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu uczestników biegu. Zapisanie się do biegu będzie możliwe osobiście w Biurze Zawodów XVI Maratonu Odrzańskiego z uwzględnieniem zakładanego limitu.
4. Organizator ustala limit startujących na 800 zawodników.

VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik XVI Maratonu Odrzańskiego uiszcza wpisowe, którego wysokość uzależniona jest od daty wpływu przelewu na konto Organizatora.
Harmonogram opłat:
a. mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
(weryfikacja – identyfikacja organu wydającego dowód osobisty)
do 16.02.2018 r. __________16,00 zł
do 16.10.2018 r. __________86,00 zł
w Biurze Zawodów ______199,00 zł (w przypadku wolnych miejsc)
b. pozostali zawodnicy:
do 16.01.2018 r. __________49,00 zł
do 16.06.2018 r. __________99,00 zł
do 16.10.2018 r. _________149,00 zł
w Biurze Zawodów _____199,00 zł (w przypadku wolnych miejsc)
2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z harmonogramem opłat.
3. Opłatę startową należy dokonać przelewem na konto „STARTER” Pomiar Czasu
BANK ZACHODNI WBK
Nr konta: 11 1090 2183 0000 0001 3561 6580
Tytuł wpłaty: MO 2018– imię nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia.
4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej. Jeżeli po upływie 7 dni zawodnik nie pojawi się na liście startowej, zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem mailowo: biuro@maratonodrzanski.pl
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową zobowiązane są do przesłania Organizatorowi szczegółowych danych na adres: biuro@maratonodrzanski.pl w terminie 7 dni po dokonaniu wpłaty.
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej.
VII. DEPOZYT, WYŻYWIENIE I NOCLEGI
1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można odebrać tylko na podstawie opaski na rękę. W przypadku zgubienia przez uczestnika opaski na rękę. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
2. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
3. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni, masażu i pryszniców.
4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda, herbata i posiłek).
5. Noclegi zapewniamy zawodnikom, którzy na adres mailowy biuro@maratonodrzanski.pl nadeślą do dnia 30 września 2018r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem. Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy z 27 na 28 października 2018 r. dla 400 zawodników. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Uczestnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z sali.
Nad bezpieczeństwem osób nocujących będą czuwać służby porządkowe Organizatora.

VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE
1.Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie maratonu co ok. 3 km.
2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.
3. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
4. Na trasie każdej rundy będą znajdowały się punkty kontrolne.
5. Obsługa punktów kontrolnych będzie rejestrowała i spisywała numery startowe uczestników.
6. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. KLASYFIKACJE I WYNIKI
1. Podczas XVI Maratonu Odrzańskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
b. Klasyfikacje wiekowe:
K 20 / M 20 (18-29 lat)
K 30 / M 30 (30-39 lat)
K 40 / M 40 (40-49 lat)
K 50 / M 50 (50-59 lat)
K 60 / M 60 (60-69 lat)
K +70 / M +70 (70 lat i więcej)
c. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje zapis w regulaminie punkt XIII)
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu „STARTER”. Na trasie biegu znajdować się będą anteny kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
3. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną ogłoszone bezpośrednio po biegu.
4. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 października 2018r. na stronie www.maratonodrzanski.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

X. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XVI Maraton Odrzański otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują NAGRODY FINANSOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
3. Organizator przewiduje losowanie NAGRÓD PIENIĘŻNYCH wśród uczestników, którzy ukończą XVI MARATON ODRZAŃSKI

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dokonanie płatności wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przebywanie na trasie XVI Maratonu Odrzańskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody, inne pojazdy) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA NR 1 na adres biuro@maratonodrzanski.pl oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
5. Zakazuje się używania słuchawek itp. urządzeń podczas biegu.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez „Odrzańskiego Konsorcjum”, udostępniania sponsorom oraz partnerom XVI Maratonu Odrzańskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach „Odrzańskiego Konsorcjum”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów.
10. Pisemne protesty przyjmowane będą do dnia 29 października 2018r. do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@maratonodrzanski.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN na konto organizatora.
11. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi XVI Maratonu Odrzańskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

XIII. NAJLICZNIEJSZA XVI Maratonu Odrzańskiego
1. Trzy najliczniejsze drużyny otrzymają nagrody finansowe!!!
2. O kolejności na podium decydować będzie ilości osób startujących w drużynie, które ukończą bieg maratoński na dystansie 42,195km.
3. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy ze względu na specyfikę systemu elektronicznego.
4. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
5. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
6. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
7. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin XVI Maratonu Odrzańskiego.
8. W przypadku, gdy bieg ukończy taka sama liczba zawodników z dwóch drużyn, o kolejności na podium decyduje czas najszybszego reprezentanta drużyny.
9. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe i płeć

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi XVI Maratonu Odrzańskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Kędzierzyn-Koźle, 19.12.2017 r.

 

OŚWIADCZENIE NR 1

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………… legitymujący(-a) się dowodem

osobistym seria ……………….. numer ………………………………… będąc uczestnikiem (uczestniczką)

 

XVI Maratonu Odrzaoskiego (numer startowy:……………………..) wyrażam chęd startu w biegu z wózkiem
dziecięcym i jednocześnie:
-zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności podczas całego biegu
– biorę na siebie pełną odpowiedzialnośd za start z wózkiem dziecięcym, w szczególności za
potencjalne kontuzje pozostałych uczestników biegu wynikające z najechania lub potrącenia wózkiem
– zobowiązuję się do startu z wydzielonej strefy startowej
– zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starao by mój start z wózkiem nie powodował dodatkowych
utrudnieo dla pozostałych uczestników biegu
– zobowiązuję się do podporządkowania poleceniom Organizatora, wolontariuszy
i ochrony dotyczącym biegu z wózkiem.

………………………………………..
czytelny podpis uczestnika