STREFA SZTAFETY

LISTA STARTOWA

Regulamin Sztafety Maratońskiej

XVI MARATONU ODRZAŃSKIEGO

 

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem biegu jest „ODRZAŃSKIE KONSORCJUM”

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 36

 

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu: niedziela 28 października 2018 na trasie XVI Maratonu Odrzańskiego.
  Termin działania Biura Zawodów:

– sobota 27 października 2018 roku w godz. 15:00 – 20:00

– niedziela 28 października 2018 roku w godz. 06:00 – 07:30

Lokalizacja Biura Zawodów: Hala Sportowa „Śródmieście” Al. Jana Pawła II 29

 1. Start Sztafety Maratońskiej nastąpi o godz. 09:00 wraz ze startem XVI Maratonu Odrzańskiego.
 2. Obowiązuje limit 100 sztafet
 3. Długość trasy: 42.195 m.
 4. Długość poszczególnych zmian:
  zmiana I – 10.695 m

zmiana II – 10.500 m

zmiana III – 10.500 m

zmiana IV – 10.500 m

 1. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.maratonodrzanski.pl   Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.maratonodrzanski.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 2. Bieg w całości odbywa się po nawierzchni utwardzonej
 3. Zawodnicy sztafet ustawiają się w wydzielonej strefie startowej

 

III. UCZESTNICTWO I LIMITY CZASU

 1. W Sztafecie Maratońskiej prawo startu mają osoby urodzone w 2002 roku lub wcześniej. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który poświadcza swoim podpisem brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 2. Sztafeta musi składać się z czterech osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w drużynie. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
 3. Kapitan musi być członkiem sztafety oraz przebiec jedną zmianę sztafetową.
 4. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie sztafet/drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie.
 5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: PAŁECZKĘ SZTAFETOWĄ, numery startowe, agrafki, opaski na rękę i koszulki pamiątkowe dla każdego zawodnika sztafety. Nieodebrane w dniach 27-28.10. 2018 roku pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 6. Pierwszy zawodnik sztafety przed wejściem do strefy startu ma obowiązek posiadać PAŁECZKĘ SZTAFETOWĄ, z którą będzie musiał przebiec swój dystans/trasę po czym przekaże ją kolejnemu zawodnikowi swojej sztafety w strefie zmian.
 7. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ SZTAFET. Dodatkowo oświadczenia rodziców uczestników niepełnoletnich. Kartę startową sztafet oraz oświadczenie kapitan będzie mógł pobrać ze strony www.maratonodrzanski.pl na ok. 3 tygodnie przed biegiem.
 8. Kolejności zawodników zapisanej i przekazanej Organizatorowi na podpisanej karcie startowej sztafet nie można zmieniać. Kolejność zmiany będzie oznaczona na numerze startowym.
 9. Czas każdej sztafety mierzony jest za pomocą chipów umieszczonych na Pałeczce Sztafetowej.
 10. Brak pałeczki sztafetowej podczas biegu równoznaczny jest z dyskwalifikacją całej sztafety
 11. Strefa zmian będzie wydzielonym osobnym korytarzem, w którym będą oczekiwać zawodnicy kolejnych zmian. Zawodnik może rozpocząć bieg po tym, jak otrzyma pałeczkę sztafetową od osoby ze swojej sztafety, która kończy swoją zmianę. Strefa zmian będzie się znajdować na wysokości STARTU/METY ok. 20 metrów za bramą startową po prawej stronie trasy/drogi.
 12. Porządek w strefie zmian podczas Sztafety Maratońskiej będzie zabezpieczany przez sędziów PZLA i osób odpowiedzialnych ze strony Organizatora.
 13. Sztafetę obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin, dla 1 zawodnika limit wynosi 1:30 godz., dla 2 zawodnika 3:00 godz., dla 3 zawodnika 4:30 godz.
 14. Sztafeta czyli każdy z poszczególnych zawodników, który nie ukończy biegu we wskazanym limicie czasu musi przerwać bieg i zejść z trasy lub dojechać do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU. Zdyskwalifikowana sztafeta nie bierze udziału w losowaniu nagród.

 

IV. DEPOZYT, WYŻYWIENIE I NOCLEGI

 1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym oznaczone worki, umożliwiające zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można odebrać tylko na podstawie opaski na rękę. W przypadku zgubienia przez uczestnika opaski na rękę. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 2. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 3. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni, masażu i pryszniców.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda, herbata i posiłek).
 5. Noclegi zapewniamy zawodnikom, którzy na adres mailowy biuro@maratonodrzanski.pl nadeślą do dnia 30 września 2018r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem. Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy z 27 na 28 października 2018 r. dla 200 zawodników. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Uczestnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z sali.
 6. Nad bezpieczeństwem osób nocujących będą czuwać służby porządkowe Organizatora.

 

 V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia sztafety dokonuje jej kapitan poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej http://maratonodrzanski.pl/zapisz-sie/ i odesłanie wypełnionego formularza na aders e-mail sztafety@maratonodrzański.pl
 2. Sztafeta pojawi się na liście startowej w momencie wniesienia opłaty startowej przez kapitana sztafety.
 3. Jeżeli po upływie 7 dni sztafeta nie pojawi się na liście startowej, Kapitan zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem mailowo: biuro@maratonodrzanski.pl
 4. Limit miejsc startowych wynosi 100 sztafet tj. 400 osób.
 5. Zgłoszenia sztafet przyjmujemy do dnia 16 października 2018 roku do godz. 23:59 lub wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu uczestników.
 6. W Biurze Zawodów nie ma możliwości zgłoszenia sztafety

 

VI. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w Sztafety Maratońskiej wynosi

do 16.10.2018 r. __________160,00 zł SZTAFETA

W Biurze Zawodów:            200,00 zł za sztafetę.

 1. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:

„STARTER” Pomiar Czasu
BANK ZACHODNI WBK
Nr konta: 11 1090 2183 0000 0001 3561 6580
Tytuł wpłaty: SZTAFETA – imię, nazwisko kapitana i nazwa sztafety

 1. Sztafeta pojawi się na liście startowej na stronie www.maratonodrzanski.pl w terminie do 7 dni od momentu wniesienia opłaty startowej przez kapitana sztafety. Jeżeli po upływie 7 dni sztafeta nie pojawi się na liście startowej, Kapitan zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem mailowo: biuro@maratonodrzanski.pl
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną sztafetę.
 4. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową zobowiązane są do przesłania Organizatorowi szczegółowych danych na adres: biuro@maratonodrzanski.pl w terminie 7 dni po dokonaniu wpłaty.
  Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej.

 

VII. KLASYFIKACJE, WYNIKI, NAGRODY

 1. Podczas rywalizacji SZTAFET XVI Maratonu Odrzańskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

WOMEN (same kobiety)

MEN (sami panowie)

MIX (składy mieszane)

Kat. Dodatkowa – SZTAFETY FIRMY / INSTYTUCJE

(W kategorii dodatkowej –  mogą wziąć udział zawodnicy będący pracownikami tej samej firmy lub instytucji np. Urządu Miasta, Starostwa)

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafetę Maratońską otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych kat. wręczone zostaną NAGRODY
 3. Organizator przewiduje losowanie NAGRÓD PIENIĘŻNYCH wśród uczestników sztafet, które ukończą XVI MARATON ODRZAŃSKI
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i dodatkowych nagród
 5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu „STARTER”. Na trasie biegu znajdować się będą anteny kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika sztafety na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację reszty uczestników sztafety
 6. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną ogłoszone bezpośrednio po biegu
 7. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 października 2018r. na stronie maratonodrzanski.pl w zakładce: SZTAFETY -WYNIKI.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową 100 szt.)
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części stroju biegacza. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych sztafet oraz logotypów umieszczonych na numerze.
 3. Przebywanie na trasie Sztafety Maratońskiej bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenie NW.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez „Odrzańskiego Konsorcjum”, udostępniania sponsorom oraz partnerom XVI Maratonu Odrzańskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach „Odrzańskiego Konsorcjum”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez „Odrzańskiego Konsorcjum”
 8. Za sztafetę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
 • zgłasza sztafetę do udziału
 • wnosi opłatę startową za wszystkich członków sztafety
 • decyduje o składzie sztafety
 • występuje w imieniu sztafety
 • kontaktuje się z organizatorami biegu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów.
 2. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników sztafety nie będzie ona klasyfikowana.
 3. Pisemne protesty przyjmowane będą do dnia 29 października 2018r. do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@maratonodrzanski.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN na konto organizatora.
 4. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
 5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Sztafety Maratońskiej. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność

Kędzierzyn-Koźle, 20.12.2017 r.

___________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE NR 2

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w sztafecie maratońskiej

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego:

Imię i nazwisko dziecka:

Telefon kontaktowy:

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki / podopiecznego / podopiecznej* na warunkach określonych w „REGULAMINIE SZTAFETY MARATOŃSKIEJ” podczas XVI Maratonu Odrzańskiego w dniu 28 października 2018 roku.

*(niepotrzebne skreślić)

Kędzierzyn-Koźle, dnia …………………………..

Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego: