STREFA SZTAFETY

REGULAMIN

zgłoszenie KARTA SZTAFETY

 

OŚWIADCZENIE NR 1

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w sztafecie maratońskiej

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego:

Imię i nazwisko dziecka:

Telefon kontaktowy:

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki / podopiecznego / podopiecznej* na warunkach określonych

w „REGULAMINIE SZTAFETY MARATOŃSKIEJ” podczas XVII Maratonu Odrzańskiego

w dniu 27 października 2019 roku.

*(niepotrzebne skreślić)

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia …………………………..

 

Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego: